0966.867.186

KHÓA 1. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

CHƯƠNG I. CÁC THẺ HTML CƠ BẢN, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY

Bài 1: Cài đặt công cụ, các thẻ HTML cơ bản
Bài 2: Các thẻ HTML cơ bản (Phần 2)
Bài 3: Style, Css, Font, icon
Bài 4: Javascript, jQuery, các thư viện khác
Bài 5: Thực hành thiết kế giao diện sử dụng các thẻ và thư viện Javascript đã học

CHƯƠNG II. RESPONSIVE THEME FRAMEWORK

Bài 6: Responsive Theme
Bài 7: Responsive Theme (Phần 2)
Bài 8: Tùy biến giao diện
Bài 9: Thực hành thiết kế giao diện nhanh dựa trên thư viện Responsive
Bài 10: Thực hành và chữa bài tập

KHÓA 2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH DỮ LIỆU

Bài 1. PHP Cơ bản, biến, các toán tử, mảng
Bài 2: Các hàm về thời gian, xâu, mảng
Bài 3: Xử lý Form - PHP
Bài 4: Kết nối Cơ sở dữ liệu, thực hiện hiển thị dữ liệu
Bài 5: Kết nối Cơ sở dữ liệu, thực hiện thêm và xóa dữ liệu. Session.
Bài 6: Kết nối Cơ sở dữ liệu, thực hiện sửa thông tin dữ liệu

KHÓA 3. THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Bài 1: Xác định bài toán, phân tích hệ thống
Bài 2: Vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 3: Thực hành phân tích và vẽ CSDL, mỗi học viên 1 bài toán

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE (Bán hàng, du lịch, bất động sản, tin tức,...)

2.1. MVC. TỔNG QUAN FRAMEOWRK YII2

Bài 1: Mô hình MVC, mối quan hệ Controller - View
Bài 2: Mô hình MVC, mối quan hệ Model - Controller
Bài 3: Mô hình MVC, mối quan hệ Model - Controller - View và tính an toàn bảo mật
Bài 4: Sử dụng mô hình MVC, thiết kế form và thực hiện trao đổi dữ liệu
Bài 5: Kết nối CSDL

2.2. XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

Bài 1: Xây dựng chức năng quản lý danh mục phân loại tin, khu vực,
Bài 2: Xây dựng chức năng quản lý thương hiệu, xử lý ảnh trong 1 đối tượng
Bài 3: Xây dựng chức năng quản lý slider, xử lý mối quan hệ 1-n
Bài 8: Xây dựng Form nhập thông tin sản phẩm, bài viết. Cài đặt một số plugin hỗ trợ nhập dữ liệu trên Form
Bài 9. Lưu, cập nhật và xóa thông tin sản phẩm, bài viết
Bài 10. Thao tác dữ liệu trên lưới
Bài 11. Thực hiện lọc dữ liệu trên lưới
Bài 12. Quản lý người dùng
Bài 13. Phân quyền cơ bản
Bài 14 Xây dựng chức năng đăng nhập, giao diện Backend

2.2 FRONEND - HIỂN THỊ DỮ LIỆU RA NGOÀI TRANG CHỦ

Bài 1. Giao diện
Bài 2. Xây dựng trang chủ
Bài 3: Xây dựng trang thành viên
Bài 3: Xem thông tin sản phẩm, tin tức chi tiết
Bài 4: Thao tác dữ liệu (Đặt hàng, đặt phòng)
Bài 5: Xem giỏ hàng (Website bán hàng)
Bài 6: Thanh toán (Website bán hàng)
Bài 7: Quản lý đơn hàng (Website bán hàng)
Bài 8: Tìm kiếm
Bài 9: Viết lại URL
Bài 10: Nhúng chat Facebook vào website

2.3. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ HOÀN THIỆN DỰ ÁN

Bài 1. Hiển thị danh sách đơn hàng
Bài 2. Cập nhật thông tin đơn hàng
Bài 3. Cập nhật trạng thái đơn hàng
Bài 4. Upload mã nguồn lên hosting

Liên hệ: 0966867186
Email: [email protected]

ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY