0966.867.186

Danh sách chức năng:

  • Quản lý thông tin người dùng
  • Quản lý thông tin chi nhánh
  • Quản lý thông tin sản phẩm
  • Quản lý thông tin dịch vụ
  • Quản lý thông tin đơn hàng
  • Quản lý thông tin thưởng
  • Quản lý thông tin phạt
  • Xem thông tin bảng lương
  • Xem thông tin thống kê
  • Xem thông tin khách hàng