fbpx Phần mềm quản lý giao nhận vận tải Forwarder

CHỨC NĂNG

 • Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Giao nhận hàng NHẬP

  Nguyên cont FCL, Hàng lẻ / Coload LCL, Consolidator, AIR

  • Ghi nhận Master Bill Of LadingHouse Bill Of Lading
  • Phát hành Debit NoteCredit NoteCommission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến ...
  • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
  • Bản khai E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
  • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
  • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng: Phù hợp với định dạng dữ liệu của cơ quan quản lý các cảng biển và sân bay Việt Nam
  • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư ...

   

 • Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Giao Nhận hàng XUẤT
  • Booking
   1. Booking confirmation
  • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
  • Phát hành House Bill Of Lading
  • Xuất Shipping Advice
  • Xuất Cargo Manifest
  • Phát hành Debit NoteCredit NoteCommission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến ...
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư ...
 • Lịch Tàu
  1. Cập nhật lịch tàu tháng
  1. In lịch Tàu
 • Logistics: Nghiệp vụ Logistics
  • Tạo Shipment cho nghiệp vụ LogisticsKhai hải quanvận chuyển nội địa
  • Phát hành Debit thu phí dịch vụ, debit thu hộ - chi hộ
  • Phát hành Credit Note phải trả phí dịch vụ ...
  • Báo cáo lãi lỗ chi tiết nghiệp vụ, tổng hợp thời thời kỳ ...
  • Báo cáo công nợ
 • Financial Accounting: Kế toán Tài chính - Quản trị
  • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP, XUẤT, LOGISTICS. In hoá đơn ra file PDF, In hoá đơn ra form hoá đơn đặt in
  • Lập - in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
  • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
  • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit NoteCredit Note
  • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
  • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader ...
  • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác ...
  • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước
  • Bút toán kế toán tổng hợp
  • Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý
  • Lên sổ kế toán
Ảnh liên quan: