fbpx Phần mềm quản lý đào tạo trung tâm du học - thực tập sinh

STT

Hạng mục phần mềm

Mô tả chi tiết

1

Quản lý Tuyển dụng

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa hồ sơ học viên (đính kèm hồ sơ scan)

- Tìm kiếm các thông tin học viên, trích xuất kết quả tìm kiếm ra file excel

- Lập kế hoạch kiểm tra, phỏng vấn, thi tuyển

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa lịch phỏng vấn, kiểm tra, kết quả phỏng vấn, xóa học viên khỏi hệ thống

- Tìm kiếm, kết xuất thống kế theo tháng, năm học viên: trúng tuyển, tháng dự kiến xuất cảnh, đơn hàng, xí nghiệp, nghiệp đoàn…

- Thống kê danh sách học viên tham gia tuyển dụng

- Thống kê, so sánh số lượng học viên theo các tiêu chí theo biểu mẫu

2

Quản lý Đào tạo

- Cập nhật xếp phòng tạm trú cho học viên nội trú

- Xem thông tin từng phòng nội trú: số học viên, số chỗ trống từng phòng

- Xếp lớp cho học viên

- Cập nhật quá trình học tập từng từng tuần của học viên: Điểm, xếp loại, bài học

- Cập nhật kết quả học tập của từng tháng gồm: Điểm, xếp loại , bài học

- Quản lý kế hoạch thi ngoại ngữ, nhận xét của phòng Đào tạo

- Cập nhật kết quả học tập của cả khóa học (học lực & ý thức)

- Tổng hợp điểm học viên theo thời gian, xếp loại học viên theo điểm (học lực & ý thức)

- Thống kê học viên theo nhóm, ngành học, đơn hàng

- Thống kê học viên hoàn thành khóa học và chuẩn bị xuất cảnh

3

Quản lý Xuất cảnh

- Cập nhật kế hoạch xuất cảnh

- Cập nhật thông tin xuất cảnh

- Theo dõi hạn thực tập sinh về xí nghiệp tiếp nhận làm việc

- Theo dõi hạn thực tập sinh về nước

- Thống kê xuất cảnh theo công ty nghiệp đoàn, theo thời gian, theo đơn hàng

- Cập nhật thông tin trong quá trính làm việc tại nước ngoài

4

Hệ thống quản lý người dùng

- Quản lý danh sách thành viên tham gia vào hệ thống

- Phân quyền người dùng theo chức năng (Tuyển dụng, đào tạo, xuất cảnh) và theo vai trò (Quản lý, nhân viên)

5

Quản lý tham số hệ thống

- Cấu hình số ngày tối thiểu để cảnh báo hạn xuất cảnh, ngày về xí nghiệp tiếp nhận, hạn về nước

- Cấu hình thông tin gửi email tự động kết xuất báo cáo định kỳ thứ 6 hàng tuần (lựa chọn mẫu có sẵn)

6

Hệ thống danh mục

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa người giới thiệu

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa Trung tâm đào tạo

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa Phòng Nội trú của từng trung tâm đào tạo

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa ngành, nghề công việc

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa  lớp học

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa đơn hàng

- Cập nhật, thêm, sửa, xóa nghiệp đoàn, xí nghiệp tiếp nhận