fbpx Khóa học thiết kế web Drupal cơ bản

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Bài 1: Giới thiệu Drupal, Xây dựng ý tưởng website
Bài 2: Cài đặt Drupal, Cài đặt và cấu hình Module cần thiết
Bài 3: Cài đặt và cấu hình Menu, đường dẫn

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG NỘI DUNG

Bài 4. Xây dựng phân loại bài viết (Taxonomy) và Content Type
Bài 5. Viết bài và hiển thị bài viết ngoài website
Bài 6. View và hiển thị Slider 
Bài 7. Xây dựng Block bài viết liên quan

CHƯƠNG 3. GIAO DIỆN

Bài 8. Giao diện, cấu trúc giao diện, cài đặt giao diện Bootstrap
Bài 9. Tùy biến giao diện (P1)
Bài 10. Tùy biến giao diện (P2)
Bài 11. Tải giao diện và tùy biến giao diện nâng cao theo nhu cầu

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRANG CHỦ VÀ CÁC TRANG THÀNH PHẦN

Bài 12. Xây dựng Trang chủ (P1)
Bài 13. Xây dựng Trang chủ (P2)
Bài 14. Xây dựng trang danh mục (P1)
Bài 15. Xây dựng trang danh mục (P2)
Bài 16. Xây dựng trang liên hệ

CHƯƠNG 5. CẤU HÌNH SEO

Bài 17. Cấu hình SEO
Bài 18. Debug Facebook
Bài 19. Check SEO