1.    Quản lý danh mục
    Bổ sung, cập nhật, xóa thông tin, quản lý danh sách loại hình (Danh mục quận/huyện, nhóm, loại hình, hướng, đường phố, đơn vị tính, pháp lý). Thông tin loại hình gồm: Tên
2.    Quản lý thông tin khách hàng
-    Bổ sung, cập nhật, xóa thông tin khách hàng: Thông tin khách hàng bao gồm: Điện thoại (có thể nhật nhiều số điện thoại), Mã khách hàng, Họ tên, Địa chỉ
-    Quản lý danh sách khách hàng
+    Hiển thị danh sách kho thông tin khách hàng
+    Khi click vào mỗi dòng thông tin khách hàng có thể xem: 

  •     Các yêu cầu của khách hàng
  •     Lịch sử chăm sóc khách hàng
  •     Cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng
  •     Các yêu cầu đáp ứng tương ứng với mỗi yêu cầu của khách hàng

-    Tìm kiếm, thống kê: Tìm kiếm thông tin khách hàng qua các trường thông tin đã nhật. Thống kê khách hàng theo thời gian tạo từ ngày… đến ngày
3.    Quản lý yêu cầu bất động sản
3.1. Bổ sung, cập nhật, xóa thông tin bất động sản

-    Thông tin bất động sản bao gồm: Mã yêu cầu, Nhóm, Loại hình, Tiêu đề, Quận/huyện, Đường phố, DTMB, DTSD, Số lô – ngõ, Dài, rộng, Hướng,…..
-    Thông tin yêu cầu sau khi lưu được hiển thị theo chế độ phân cấp:
+    Trưởng đại lý xem được toàn bộ các yêu cầu của đại lý
+    Trưởng đại lý cấp cha xem được toàn bộ các yêu cầu của các đại lý cấp con
+    Quản trị viên xem được toàn bộ kho yêu cầu của hệ thống
+    Tất cả mọi người đều có thể xem được yêu cầu được nhập bởi tài khoản khai thác.
+    Thông tin yêu cầu của mỗi cá nhân có thể sai khác thông tin mức độ yêu cầu
-    Chỉ quản trị viên và trưởng đại lý có thể thay đổi thông tin và xóa yêu cầu
-    Yêu cầu sau khi xóa chỉ mất trong kho của đại lý đó, trong kho tổng vẫn còn thông tin đại lý.
3.2. Chia sẻ yêu cầu
-    Chia sẻ yêu cầu cho một hoặc nhiều thành viên trong hệ thống (không kể cùng đại lý)
-    Chia sẻ yêu cầu cho một hoặc nhiều đại lý. Khi chia sẻ cho đại lý, yêu cầu được chia sẻ về cho trưởng đại lý, sau đó trưởng đại lý tùy ý phân phát yêu cầu cho thành viên trong đại lý mình quản lý
-    Các yêu cầu được chia sẻ được lưu trong chế độ Chờ chấp nhận, khi người được chia sẻ nhấn chấp nhận yêu cầu đã được chia sẻ thì có quyền sử dụng yêu cầu đó
-    Khi 1 yêu cầu được chia sẻ và đã chấp nhận, yêu cầu được lưu thêm trong kho của đại lý/người dùng mới và trưởng đại lý vẫn xem được các yêu cầu đó theo chế độ phân cấp (như đã nêu trên)
3.3. Chăm sóc yêu cầu
-    Mỗi yêu cầu được chăm sóc nhiều lần bởi nhiều thành viên khác nhau
-    Các thành viên trong hệ thống (cùng hoặc không cùng 1 chi nhánh) đều có thể xem lịch sử chăm sóc yêu cầu
-    Thông tin chăm sóc yêu cầu bao gồm: Nội dung chăm sóc, Nội dung phản hồi, Hẹn giờ nhắc nhở (ngày, giờ)
-    Nhắc nhở chăm sóc khách hàng trong trường hợp có hẹn giờ
3.4. Đáp ứng yêu cầu
-    Tìm kiếm các yêu cầu phù hợp để đáp ứng yêu cầu
-    Lưu kèm thông tin chăm sóc đáp ứng, thời gian thông báo nhắc nhở
3.5. Quản lý danh sách thông tin yêu cầu
-    Hiển thị các thông tin danh sách các yêu cầu theo thứ tự chia sẻ mới nhất hoặc tạo mới nhất
-    Hiển thị danh sách thông tin yêu cầu theo phân quyền đại lý và người dùng: Yêu cầu của ai thì hiển thị của người đó, nếu người đăng nhập là trưởng đại lý thì xem được toàn bộ các yêu cầu của đại lý cùng cấp và các đại lý cấp dưới.
-    Hiển thị công cụ tìm kiếm trực tiếp trên danh sách yêu cầu
-    Hiển thị mức độ của yêu cầu theo từng người dùng
-    Khi click vào mỗi dòng yêu cầu, có thể xem được toàn bộ thông tin yêu cầu, trong đó:
+    Hiển thị thông tin chi tiết, đầy đủ của yêu cầu
+    Hiển thị thông tin chi tiết khách hàng của yêu cầu, cho phép cập nhật thông tin khách hàng, bổ sung số điện thoại trực tiếp
+    Hiển thị lịch sử chăm sóc yêu cầu theo thứ tự mới nhất
+    Hiển thị các yêu cầu của khách hàng theo tính chất phân cấp hệ thống
+    Hiển thị các yêu cầu đáp ứng
+    Hiển thị các yêu cầu mà yêu cầu đang xem đáp ứng được
+    Cho phép chia sẻ yêu cầu
+    Cho phép tìm yêu cầu đáp ứng
+    Cho phép cập nhật, lưu lại thông tin yêu cầu và tạo yêu cầu mới của khách hàng hiện tại
+    Cho phép cập nhật, lưu lại thông tin yêu cầu và tạo yêu cầu mới, khách hàng mới
3.6. Tìm kiếm, thống kê
-    Hỗ trợ tìm kiếm theo 2 cách: Tìm kiếm cơ bản (trên lưới danh sách) và tìm kiếm nâng cao (Tìm kiếm trên biểu mẫu)
-    Tính năng tìm kiếm yêu cầu theo thông tin khách hàng (số điện thoại, họ tên khách hàng, mã khách hàng)
-    Tính năng tìm kiếm thông tin yêu cầu theo dải dữ liệu từ ... đến (theo ngày tạo, theo diện tích mặt bằng, diện tích sử dụng, giá,...)
-    Hỗ trợ tìm kiếm nhiều dữ liệu một lúc (Cho phép chọn một hoặc nhiều nhân viên để tìm kiếm các yêu cầu do họ tạo; Tìm các yêu cầu phù hợp với 1 hoặc nhiều mức độ yêu cầu)
-    Thống kê số lượng/danh sách yêu cầu của nhân viên theo thời gian
4.    Chức năng cộng đồng
-    Hiển thị danh sách yêu cầu không theo thứ tự phân cấp.
-    Tất cả các thành viên đều có thể xem được kho hệ thống theo mức độ của người xem
-    Giấu thông tin tiêu đề yêu cầu tùy theo loại hình
-    Không hỗ trợ hiển thị chi tiết yêu cầu khi click vào danh sách yêu cầu
-    Cho phép sử dụng tính năng tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm nâng cao giống chức năng 3.6
5.    Chức năng quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng
-    Hiển thị danh sách thông tin lịch sử chăm sóc
-    Hỗ trợ các tính năng khi click vào 1 dòng trên danh sách lịch sử chăm sóc:
+    Xem thông tin chi tiết nội dung chăm sóc, phản hồi
+    Xem thông tin yêu cầu tương ứng của thông tin chăm sóc
+    Xem thông tin khách hàng tương ứng của yêu cầu
+    Hiển thị danh sách các yêu cầu tương ứng của khách hàng theo phân cấp
+    Hiển thị danh sách các yêu cầu đáp ứng
+    Thực hiện được các thao tác: Cập nhật thông tin khách hàng, cập nhật thông tin yêu cầu, bổ sung/cập nhật thông tin chăm sóc, phản hồi, chọn yêu cầu đáp ứng, chia sẻ yêu cầu,...
-    Tìm kiếm thông tin chăm sóc
+    Tìm kiếm nhanh thông tin chăm sóc trên lưới
+    Tìm kiếm thông tin chăm sóc theo dải ngày tạo từ ... đến....
6.    Quản lý phân cấp
-    Cập nhật phân cấp tổ chức theo cấp độ cha - con
+    Một đại lý đóng vai trò làm đại lý tổng, cấp dưới là các đại lý theo tỉnh thành hoặc nhóm kinh doanh (mua bán, cho thuê,...)
+    Mỗi đại lý có 1 người đóng vai trò làm trưởng đại lý, còn lại là nhân viên cấp dưới
-    Cho phép thay đổi phân cấp linh động, không giới hạn phân cấp (1 cấp,  2 cấp hoặc nhiều cấp)
7.    Quản lý thành viên
-    Cập nhật thông tin thành viên
-    Phân cấp thành viên theo chức vụ trong 1 đại lý: trưởng phòng - nhân viên
-    Phân quyền thành viên theo vai trò
-    Cho phép tự đổi mật khẩu
-    Hệ thống tự chặn tài khoản nếu đăng nhập sai quá 3 lần

Ngoài hệ thống hỗ trợ các chức năng sau:
-    Tiện ích gợi nhắc: 
o    Gợi nhắc thông tin người tạo yêu cầu/người chăm sóc trong các biểu mẫu tìm kiếm
o    Gợi nhắc thông tin quận/huyện, đường phố khi nhập thông tin yêu cầu
-    Chức năng thông báo
o    Thông báo số lượng yêu cầu đang chờ chấp nhận chia sẻ
o    Thông báo công việc cần phải làm do hẹn giờ trước
-    Hệ thống đa nền tảng:  Phần mềm có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau (máy bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại)
 

Ảnh liên quan: